Informasjon om Schibsteds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Schibsted til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Følgende epost benyttes for å sende informasjon Nettbil.

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig våre tjenester og mer enn 60 merkevarer gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Mer informasjon om Schibsted finner du her. Flere av Schibsteds merkevarer er selvstendig omfattet av åpenhetsloven og jobber aktivt med å bidra til å fremme menneskerettigheter.

Schibsted ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Schibsted har i 2022 vedtatt nye etiske prinsipper(nye prinsipper vil bli publisert Q3 2022)som beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

I Schibsted jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider og vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om I Schibsted jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider og vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet - og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Schibsted bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter normalt står svakere. Schibsted har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av og vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører.Schibsted bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter normalt står svakere. Schibsted har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av og vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører.

Schibsted jobber nå med å etablere prosesser for aktsomhetsvurdering i konsernet. Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i vårt konsern når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet vi har gjennomført har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter gjennom den overordnede risikovurderingen.

På bakgrunn av risikovurderingen har vi identifisert følgende områder som skal prioriteres i vårt videre arbeid:

  • Arbeidsforhold og risiko for sosial dumping i vår leverandørkjede knyttet til distribusjon
  • Risiko for hatytringer og trakassering på våre plattformer
  • Journalisters sikkerhet
  • Håndtering av persondata Anskaffelser av trykkplater, stiftetråd og farge til trykk

På flere av disse områdene har vi veletablerte systemer og rutiner for å forebygge og, ved behov, stanse eventuelle negative konsekvenser. Dette gjelder særlig knyttet til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i vår leverandørkjede, å sikre at det ikke forekommer hatytringer og trakassering på våre plattformer, å ivareta sikkerheten til journalister på oppdrag for oss og håndtering av persondata. Vi jobber hele tiden med å evaluere og forbedre våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi jobber nå med å utarbeide en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert. Dette inkluderer blant annet:

  • Forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging
  • Intern kompetanseheving på menneskerettighetsområdet
  • Implementering av forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter i risikoutsatte kontrakter
  • Dybdeundersøkelser av menneskerettighetssituasjonen i leverandørkjeden til trykkplater, stiftetråd og trykkfarge

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Schibsted er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

Redegjørelse etter åpenhetsloven om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 2022 - publisert 27 juni 2023

Innledning
Denne redegjørelsen ble utviklet for å overholde de lovpålagte kravene i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Rapporten beskriver hvordan vi er organisert, hvordan vi arbeider med aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter, hvordan vi har implementert ansvarlig forretningsførsel i våre styringssystemer, identifisert risiko for uønskede konsekvenser og tiltak for å begrense disse. Denne rapporten er utarbeidet basert på arbeid gjort på konsernnivå i Schibsted Group og av Nettbil AS, som uavhengig er underlagt åpenhetsloven.

Om Schibsted ASA og Nettbil AS
Schibsteds oppdrag er å styrke mennesker i deres daglige liv og er tett knyttet til formålet til åpenhetsloven, som er å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Schibsted ASA leverer tjenester til konsernets datterselskaper og andre selskaper. Schibsted ASA har sitt hovedkontor i Norge, med datterselskaper som primært opererer i de nordiske landene. Schibsted er også til stede i Polen, Portugal, Spania, Frankrike og Storbritannia. Schibsted ASA eier merkevarer og datterselskaper innen følgende kategorier: nyhetsmedier, nordiske markedsplasser, finansielle tjenester og ventures, samt e-handel og distribusjon. Nettbil AS er et datterselskap av Schibsted. Nettbil AS driver plattformen Nettbil.no. Nettbil AS kjøper og selger bruktbiler gjennom en auksjonsportal.

Aktsomhetsvurderinger
Schibsteds arbeid med aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter ble gjennomført både på konsernnivå og datterselskapsnivå. Ansvaret for Schibsted ASA sine aktsomhetsprosesser deles mellom Sustainability og Compliance funksjonene på konsernnivå. Hvert datterselskap er ansvarlig for sine egne aktsomhetsprosesser, og blir fulgt opp av Sustainability funksjonen på konsernnivå. Hvert datterselskap tilpasser sine interne prosesser for å følge opp identifiserte risikoområder. De interne prosessene ble tilpasset selskapets størrelse og identifiserte risikoområder. Mellom mai og juni 2022 gjennomførte Schibsted og Nettbil en overordnet risikovurdering, som deretter har blitt fulgt opp.

Basert på den overordnede risikovurderingen ble det ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i Nettbil. Ifølge vår omfattende risikoanalyse, opererer Nettbil i et miljø hvor risikoen for skadelige effekter på fundamentale menneskerettigheter er lav. Nettbil har identifisert og prioritert to lavrisiko-områder:

  • Risiko for dårlige arbeidsvilkår når det gjelder arbeidstid, lønn og goder i våre leverandørkjeder
  • Risiko for brudd på personvern

Nettbil AS sin virksomhet og Nettbil sine hovedleverandører er alle lokalisert i Norge. Norge har høy grad av regulering innen arbeidsrett og helse- og sikkerhet, med stort fokus på den enkeltes utvikling og lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Nettbil har til hensikt å sikre at lønns- og arbeidsvilkår er inkludert i eventuelle nye kontrakter som etableres med leverandører. Hos Nettbil anses risikoen for å dele persondata med utilsiktede mottakere for å være godt håndtert gjennom eksisterende systemer, retningslinjer og prosedyrer. Personvern er kontinuerlig et høyt prioritert tema og under utvikling for Nettbil sitt produkt- og teknologiteam.

Mer informasjon
Vennligst besøk Schibsted Sustainabilityfor mer informasjon om hvordan Schibsted jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og informasjon om Schibsted Group konsernpolicyer. Henvendelser og spørsmål knyttet til Nettbils arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til transparencyact@nettbil.no og vil besvares senest tre uker etter henvendelsen er mottatt.